Herstelbeheer

Als gevolg van verzuring, vermesting en verdroging is de kwaliteit van de natuur in Nederland sterk achteruitgegaan. Voor een succesvol en duurzaam herstelbeheer is kennis van de sturende factoren en processen een vereiste. Binnen onder meer het kennisnetwerk OBN natuurkennis (voorheen Effect Gerichte Maatregelen) is veel kennis ontwikkeld over deze sturende processen voor herstelbeheer. Onderzoekcentrum B-WARE heeft daar met de afdeling Aquatische ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit een belangrijke bijdrage geleverd. Denk daarbij aan het herstel van vermeste en/of verzuurde vennen door te baggeren en/of de buffercapaciteit van het oppervlaktewater te herstellen. Kennis over interne eutrofiering heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de waterkwaliteit in laagveensystemen in de laatste decennia sterk is verbeterd.

Door voortdurende kennisontwikkeling op dit gebied, beschikken wij over kennis over sturende biogeochemische processen voor het natuurbeheer. Deze expertise vormt de basis voor het opstellen van concrete adviezen voor herstelbeheer in diverse natuurtypen als vennen, heiden, bossen, duinen, hoog- en laagvenen.

Heeft u vragen over herstelbeheer of het laten uitvoeren van een onderzoek, de beschikbare methodes of kosten? Neem dan contact op met Onderzoekcentrum B-WARE via (info@b-ware.nl) of neem contact op met één van onze experts.   

Breeveen