Cursussen

Voor succesvol en duurzaam (herstel)beheer van natuurgebieden en wateren is een goede kennis van de sturende factoren en processen een vereiste. Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer en beleid te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, vaak in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2006 cursussen over de sturende factoren en processen bij natuur- en waterbeheer, maar ook bij natuurontwikkeling.

Ons cursusaanbod bestaat uit de volgende cursussen:

  • Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen
  • Van Landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op perceel- en systeemniveau
  • Waterkwaliteitsproblemen: de sturende rol van de waterbodem
  • Waterplanten en waterkwaliteit
  • Biogeochemie en natuurkwaliteit
  • Ecologisch Herstelbeheer: heiden, vennen en hoogvenen
  • Ecologisch Herstelbeheer: laagvenen en beekdalen

Op basis van de belangstelling stellen we aan het begin van ieder jaar ons cursusaanbod (twee of drie cursussen per jaar) vast.

 

Cursusaanbod 2024:

In het voorjaar van 2024 staat de volgende cursus op het programma:

5-daagse cursus 'Van Landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau' (mei/juni 2024; vol!)

Het cursusaanbod voor het najaar van 2024 wordt begin 2024 bekend gemaakt.

 

Nieuwsbrief:

Ons cursusaanbod kondigen wij aan via onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt 1-2 keer per jaar. Aanmelding voor de nieuwsbrief is mogelijk door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu