02-07-2024

Excursie cursus Van landbouw naar natuur

Deze maand zijn we met de cursisten van de cursus van ‘Landbouw naar natuur’ op excursie geweest naar het Vlijmens ven. Het was weer een geslaagde cursus, waarin thema’s als fosfaatproblematiek, uitmijnen, bodemchemisch vooronderzoek, alternatieven op fosfaatrijke gronden en de LESA aan bod zijn gekomen.

In oktober staat de cursus ‘Ecologisch herstelbeheer in het zandlandschap’ op het programma, waarbij ingegaan zal worden op de sturende biogeochemische processen bij het herstelbeheer van droge en vochtige heide, heischrale graslanden, droge en vochtige bossen, vennen en hoogvenen. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op zowel de theoretische achtergronden als op praktijkgerichte onderwerpen zoals het bepalen van de kansrijkdom voor herstel, het evalueren van de effecten van herstelmaatregelen, alsmede monitoring van uitgevoerde maatregelen. Meer informatie is te vinden op de cursuspagina.

Bron: bericht van 20 juni 2024 op LinkedIn.