16-11-2023

Artikel over basenrijkdom en fosfaatbeschikbaarheid in soortenrijke vochtige bossen

Recent is in het Vakblad Natuur Bos Landschap een artikel uitgekomen van onze collega Emiel Brouwer, in samenwerking met Gert-Jan van Duinen, over de resultaten van OBN onderzoek naar de nutriƫntenkringloop in, en herstel van, vochtige bossen.

In een goed functionerend vochtig bos is vrij veel fosfaat aanwezig dat slechts in beperkte mate beschikbaar is voor planten. Op verdroogde locaties treedt verruiging op door verslechtering van de basenverzadiging leidend tot een hogere fosfaatbeschikbaarheid. Bij een hoge N depositie is een lage fosfaatbeschikbaarheid cruciaal om verruiging te voorkomen.

Winterse invloed van basenrijk grondwater is nodig om de beschikbaarheid van fosfaat laag te houden en om een gezonde bodemfauna en humusafbraak in stand te houden. Een transplantatie-experiment liet zien dat herstel van de hydrologie, en de soortensamenstelling van de boomlaag, de bodem toplaag weer geschikt maakt voor de gewenste bodemfauna en bosplanten. Hierdoor komt de afbraak van de opgehoopte, zure humus weer op gang, maar blijft een grote, langdurige piek in de beschikbaarheid van voedingsstoffen uit. Onder basenrijke condities treedt zelfs al snel een betere binding van fosfaat op, waardoor kenmerkende bosplanten weer een kans krijgen. Met name voor de terugkeer van veel mycorrhiza-paddenstoelen blijft het daarnaast nodig om de stikstofdepositie sterk terug te dringen.

Het project is uitgevoerd door B-WARE Research Centre in opdracht van OBN Natuurkennis en in samenwerking met Stichting Bargerveen.

Bron: bericht van 3 oktober 2023 op LinkedIn.