Waterkwaliteitsproblemen: de sturende rol van de waterbodem

De belangstelling voor deze cursus is boven verwachting. Het is helaas niet meer mogelijk om voor de cursus in te schrijven. U kunt zich eventueel nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu. 

Ondanks de vele inspanningen op het gebied van waterbeheer zijn er in Nederland nog veel wateren met een slechte waterkwaliteit. De oorzaak hiervoor wordt vaak gezocht in een te hoge externe belasting met nutriënten, waarbij een belangrijke interne bron, de waterbodem, over het hoofd wordt gezien. Aan de hand van kennis over de chemische kwaliteit van de waterbodem kan bepaald worden in hoeverre deze bijdraagt aan de waterkwaliteitsproblemen en welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit te verbeteren.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE een cursus over de sturende rol van de waterbodem bij waterkwaliteitsproblemen (o.a. algenbloei en overlast van waterplanten). Kennis van de kwaliteit en functioneren van de waterbodem is ook van belang voor het behalen van de doelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Doel en opzet

Tijdens deze cursus zal ingegaan worden op de invloed van de waterbodem op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De nadruk ligt hierbij op nutriënten en niet op verontreinigingen met zware metalen of organische verontreinigingen. De cursus heeft een praktische insteek waarbij (innovatieve)maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren aan bod komen, evenals diverse bemonsteringstechnieken.

De 3-daagse cursus omvat hoorcolleges en een aantal werkopdrachten. Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap met cursushandleiding, hand-outs van alle colleges en werkopdrachten. Relevante recente artikelen en rapporten uit de vakliteratuur worden digitaal beschikbaar gesteld.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers (hbo- of academisch niveau) van waterschappen, natuurbeheerorganisaties, gemeenten, provincies, adviesbureaus, ministeries, adviesbureaus, etc.

Docenten

Onder voorbehoud!

Dr. Jack Hemelraad (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)
Dr. ir. Miquel Lurling (Wageningen Universiteit)
Prof. dr. Fons Smolders (Onderzoekcentrum B-WARE)
Dr. Hilde Tomassen (Onderzoekcentrum B-WARE)

Programma

Op dit moment staat het programma van de cursus nog niet helemaal vast, dus onderstaand programma is nog onder voorbehoud:

Donderdag 8 december 2022:Biogeochemische processen in waterbodems Waterkwaliteitsproblemen, baggervorming, waterplantenoverlast, bodemtype, trofie, nutriënten, reductie- en oxidatieprocessen, zuurstofverbruik, interne eutrofiering, ijzerval, sulfaat, zuurbuffering, alkalinisering. Dinsdag 13 december 2022:Waterbeheer en effectieve maatregelen Cyanobacteriën (blauwalgen), reductie externe belasting, baggeren, toevoegen fosfaatbindende stoffen (ijzersuppletie, PAC, Phoslock (lanthaan)), tijdelijke droogval, flexibel peilbeheer, zuurstofsuppletie, bezanden.Woensdag 14 december 2022:Monitoring en bemonsteringstechnieken Typen water- en waterbodemanalyses, naleveringsexperimenten, sturende variabelen (totaal-P, totaal-Fe, Fe/P-ratio poriewater, etc.), bemonstering poriewater (demonstratie), veldmetingen, monitoringsfrequentie, casestudie met werkopdracht.

 

Organisatie

Datum en locatie

De cursus wordt gegeven op 8, 13 en 14 december 2022 in Nijmegen of omgeving. De cursusdagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Aantal deelnemers

Maximaal 20 personen kunnen deelnemen zodat er voldoende gelegenheid is voor vragen en discussie.

Kosten

De inschrijfkosten bedragen € 1.250,- excl. btw per deelnemer. De kosten voor koffie, thee, lunches en cursusmateriaal zijn inbegrepen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Aanmelding en betaling

Met onderstaand inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. De inschrijftermijn van de cursus eindigt op 15 november 2022 of wanneer het maximale aantal deelnemers bereikt is. U ontvangt tegelijkertijd met de bevestiging van uw aanmelding een betalingsfactuur. Circa drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.

Voorwaarden

Op alle diensten van Onderzoekcentrum B-WARE zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De organisatie behoudt het recht de cursus af te gelasten bij onvoldoende deelnemers of wanneer onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Annulering is alleen schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is het gehele bedrag verschuldigd. Bij verhindering kan in overleg met de cursusleiding een vervanger gebruik maken van de inschrijving.