Onderzoekcentrum B-WARE

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoekcentrum B-WARE is een op duurzaamheid gerichte onderneming die inspeelt op de maatschappelijke behoefte aan nieuwe en toepasbare kennis op het gebied van water- en natuurkwaliteit. B-WARE is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast en strategisch onderzoek naar de biogeochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit van natuur- en waterbeheer. In de praktijk richt zich het onderzoek voornamelijk op de sturende biogeochemische processen in hoogvenen, laagvenen, meren, plassen, vennen, beekdalen, polders en broekbossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste kennis en analysetechnieken. Naast de eigen analysefaciliteiten kan B-WARE gebruik maken van de analyseapparatuur van het Gemeenschappelijk Instrumentarium van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De werkwijze omvat de combinatie van analyses in de veldsituatie en het opzetten en uitvoeren van veldexperimenten en experimenten onder gecontroleerde laboratoriumcondities, naast deskresearch. Deze werkwijze garandeert, zoals blijkt uit de praktijk, dat de door B-WARE verstrekte adviezen, bij uitvoering in de praktijk, een maximale kans van slagen hebben. De verkregen resultaten dragen direct bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het natuur- en waterbeheer, zodat deze expertise kan worden toegepast op natuurherstel, natuurontwikkeling en waterberging.

Onderzoekcentrum B-WARE is er, sinds de oprichting in 2002, voor opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, provinciale landschappen, gemeentes, particuliere terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en adviesbureaus.