Promotie B-WARE medewerker Gijs van Dijk op 14 december 2017

Gijs van Dijk deed onderzoek naar de invloed van nitraatvervuiling van grondwater op het functioneren van veengebieden en naar verbrakking (verhoogde zoutconcentratie) van oppervlaktewater op het functioneren van veengebieden. Beide belangrijke onderwerpen in het natuurbeheer. Op 14 december 2017 om 12:30 uur zal hij dit proefschrift getiteld “Peatlands affected by biogeochemical stressors” in het openbaar verdedigen in de aula van de Radboud Universiteit (informatie over parkeren bij de aula).

In Nederland en in onze omliggende landen overschrijden de grondwaternitraatconcentraties op grote schaal de EU-normen. Gijs van Dijk laat zien dat nitraatvervuiling van grondwater direct kan leiden tot verhoogde stikstofconcentraties en eutrofiëring in van oorsprong nutriëntarme grondwatergevoede venen. Meer en adequatere maatregelen om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te voorkomen is nodig, meent de promovendus.

Verbrakking in zwavelrijke laagvenen leidt onverwacht tot een verlaagde nutriëntenbeschikbaarheid. Daarnaast leidt oppervlaktewater verbrakking tot een verschuiving van methanogene bacteriën naar sulfaatreducerende bacteriën. Dit leidt tot verhoogde sulfideconcentraties en een verlaagde uitstoot van methaangas naar de atmosfeer (tot wel 95 % verlaging). Ook laat zijn proefschrift zien dat verbrakking van oppervlaktewater kan leiden tot een combinatie van fysisch-chemische (vergrootte bodemporiën) en biogeochemische effecten, wat leidt tot een verhoogde waterdoorlatendheid in de waterbodem.

Na de verdediging zal tevens een digitale versie van het proefschrift op de website van Onderzoekcentrum B-WARE komen te staan.

E-mailadres: g.vandijk@b-ware.eu