Voorbeeldprojecten

Door grootschalige ingrepen in hydrologische processen en een sterk gereguleerd waterbeheer zijn veel dynamische processen en schommelingen in kwantiteit en kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater in de afgelopen eeuw afgenomen. Een afgenomen invloed van brak en zout water op binnenlandse ecosystemen is hier een voorbeeld van. Door verzoeting van voormalig brakke milieus zijn veel aan brakwater gerelateerde soorten afgenomen of lokaal...
Door versnippering, stikstofdepositie en areaalvernietiging gaat het niet goed met hellingschraallanden. Deze schraallanden komen binnen Nederland alleen voor in Zuid-Limburg en vertonen meestal een karakteristieke gradiënt van zure graslanden op de grindkoppen naar kalkgraslanden waar kalk dagzoomt. Daartussen in bevinden zich de heischrale graslanden. De vraag is hoe deze heischrale graslanden het best hersteld kunnen worden. 
Veel wateren in Nederland voldoen nog niet aan de kwaliteit die voor de Kaderrichtlijn Water vereist is. Te hoge nutriëntenconcentraties vormen daarvoor het belangrijkste probleem. Veel maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn gericht op de vermindering van de externe aanvoer van nutriënten. De onderwaterbodem (vaak bestaand uit bagger) kan echter ook een grote bron van nutriënten in het oppervlaktewater vormen. Bagger heeft ook...
In de Oost-Veluwe, nabij de overgang met de IJsselvallei liggen de natuurgebieden Lampenbroek, Hiemberg, Voorstonden en Soerense Broek. Deze terreinen van Natuurmonumenten staan onder invloed van lokaal en/of regionaal kwelwater en zijn van nature rijk aan gradiënten. Aangezien grote delen van de gebieden in landbouwkundig gebruik zijn geweest is de voedselrijkdom te hoog voor de ontwikkeling van botanisch waardevolle natte schraallanden....
De Ouderkerkerplas (70 ha) is een voormalige zandwinplas gelegen ten zuidoosten van Amsterdam, nabij Ouderkerk aan de Amstel. De plas is op het diepste punt 40 meter diep waardoor er thermische stratificatie optreedt, waarbij tijdens stratificatie het water in de bovenste waterlaag (epilimnion) relatief warm is en de onderste waterlaag (hypolimnion) relatief koud. Tussen het epi- en het hypolimnion is een spronglaag aanwezig met een sterke...
Water staat mondiaal zeer in de belangstelling: door klimaatverandering ontstaat een steeds grotere dynamiek in de afwisseling van wateroverlast en droogte. In het Project Waterrijk, dat onderdeel is van Park Lingezegen, wordt gestreefd naar een innovatieve inrichting van hoge delta’s waarin watertekorten en wateroverschotten zo veel mogelijk worden uitgebalanceerd door retentie van water in de regio. Om tegemoet te komen aan...
Het Wormer- en Jisperveld is één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Nederland. Het gebied ligt in de Gemeente Wormerland (Noord-Holland) en wordt omsloten door diverse vaarten, waaronder het Noord-Hollands Kanaal. Een groot deel van het Wormer- en Jisperveld is aangemerkt als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn (Natura 2000-gebied). De kwaliteit van het gebied is in de loop van de jaren...