Van landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau

Datum aanvang cursus: 
dinsdag, 23 mei, 2023 - 09:30

De belangstelling voor deze cursus is zo groot, dat het helaas niet meer mogelijk is om in te schrijven. U kunt zich eventueel nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu. 

Het ontwikkelen van soortenrijke nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden verloopt vaak moeizaam. Als gevolg van het vroegere landbouwkundig gebruik zijn veel van deze gebieden, geëgaliseerd, sterk ontwatert en ernstig verrijkt met nutriënten, waarbij vooral fosfaat een groot probleem blijkt te vormen. Voor een succesvolle herinrichting van voormalige landbouwgebieden, veelal op perceelsniveau, zijn meerdere aspecten van belang. Het begint bij een goede kennis van het functioneren van het historische- en actuele landschap op systeem- en planniveau. Door kennis uit verschillende vakgebieden in beeld te brengen en te integreren, kan een gedegen kansen- en knelpuntenanalyse voor het plangebied worden opgesteld.

In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de sturende factoren en processen op verschillende schaalniveaus bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Vanuit landschapsschaal wordt ingezoomd op het niveau van het plangebied, waarbij theoretische achtergronden (beschrijving van landschapsecologische factoren en bodemchemische processen) uitgebreid aan bod komen. Daarnaast besteden we aandacht aan praktijkgerichte onderwerpen zoals het geven van handvatten voor het bepalen van de kansrijkdom van een terrein en de succes- en faalfactoren tussen onderzoek en de uitvoering, dit zowel binnen als buiten! Ook de alternatieven op fosfaatrijke gronden, zoals kruiden- en faunarijk grasland, kruidenrijke akkers, bos- en moerasontwikkeling, komen tijdens de cursus aan bod.

Cursusinformatie