Stageonderwerpen

Onderzoekcentrum B-WARE is gespecialiseerd in hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurherstel en -ontwikkeling. Veel natuurterreinen worden bedreigd door de zogenoemde ver-problematiek zoals vermesting, verdroging, verzuring en versnippering. Door analyse van water- en bodemkwaliteit, in combinatie met de vegetatieontwikkeling, wordt duidelijk waar de problemen liggen en hoe een terrein hersteld kan worden. Daarnaast worden veld- en laboratoriumexperimenten uitgevoerd om onder gecontroleerde omstandigheden te simuleren wat de daadwerkelijke effecten van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld stikstof) in het milieu zijn, maar ook wat het effect zal zijn van bepaalde herstelmaatregelen. Op basis van de resultaten kunnen we dan een gedegen advies uitbrengen aan de terreinbeheerder.

B-WARE heeft stage- en scriptieonderwerpen voor BSc- en MSc-studenten Biologie (Ecologie), maar ook voor studenten van hogere en middelbare laboratoriumopleidingen (HLO en MLO richting Analytische chemie of Botanie).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu of 024-2122200.


Stageonderwerpen

The applicability of zeolite minerals in nature development on calcareous poor soils?

Regeneration of Juniperus communis

Verzuring in het zandlandschap

Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?


Stage-onderwerpen

The applicability of zeolite minerals in nature development on calcareous poor soils?

Background

Zeolite minerals are able to bind ammonium ions (NH4+) and simultaneously release cations due to their ion-exchange properties, making them promising to mitigate for the increased atmospheric nitrogen deposition (Doorn van, et al., 2021). In pilot experiments, the ammonium removal of different zeolites was tested (vulkamin, actionine, optizec) when applied to an ammonium nitrate solution (based on mean annual nitrogen deposition in the Netherlands) and to different non-calcareous nature soils. Highest ammonium removal was found two weeks after actionine and optizec application to the ammonium nitrate solution (> 80%) and the slightly buffered grassland and softwater lake soil solutions (> 50%). In addition, calcium, potassium and sodium cations were released, indicating ion exchange with ammonium. Reductions in ammonium were lower in the acidic (oak forest) and over-limed (heathland) soil solutions, due to higher cation concentrations (H+; Ca2+) which compete with ammonium ions for absorption by zeolites. Vulkamin was less effective in ammonium removal and led to raised pH of the soil solutions, which in turn stimulated organic matter mineralization or nitrification, depending on initial soil conditions. More refined research about long-term effects and field experiments are needed to evaluate whether zeolites can be used in practice as mitigation tool for the raised nitrogen deposition.

Doorn, van J., Lucassen, E.C.H.E.T., Douma, M., Roosmalen, M., Roelofs, J.G.M. & A.J.P. Smolders. Mitigating nitrogen deposition with zeolite: potential applicability for different soil types. Landschap 2021 (2): 107-115.

Research

Two long term field experiments will be started at Heerenven (Arcen) in cooperation with Het Limburgs Landschap in autumn 2022. The effects of sod cutting, zeolite type and dosis will be tested on soil chemistry and softwater vegetation (experiment 1) including the (expected) suppression of the invasive species Crassula helmsii (experiment 2). In early spring (2023) plant species will be introduced and the effects on abiotic conditions, as well as on vegetation, can be monitored.

Information

Jelmer van Doorn and Esther Lucassen
B-WARE Research Center, Radboud University Nijmegen
E.Lucassen@b-ware.eu


Regeneration of Juniperus communis

Background

Causes for the regeneration problem of juniper (Juniperus communis) in the Maasduinen area (the Netherlands) have been studied by comparing soil and plant chemistry of locations with and without regeneration (Lucassen et al., 2011). Locations with less regeneration had a relatively low soil base saturation due to acifification. The concentration of soil extractable Al, as well as the Al:Ca ratio of the soil adsorption complex, was increased up to values indicative root toxicity that hinders  the settlement of seedlings. In addition, berries developed higher N:Ca, N:P and N:K ratios accompanied by  a higher infestation with mites and a lower viability of the seeds. The results indicated that liming of the top layer will be important to improve regeneration. Furthermore, liming of the deeper soil will theoretically lead to the production of more viable seeds and also improve regeneration.

Lucassen, E.C.H.E.T., Loeffen, L., Popma, J., Verbaarschot, E., E. Remke, S, de Kort & J. Roelofs (2011). Bodemverzuring lijkt een sleutelrol te spelen in het verstoorde verjongingsproces van jeneverbes (Juniperus communis). De Levende Natuur 112 (6): 235-239.

Research

In 2014 a field experiment was conducted in cooperation with Limburgs Landschap in Boshuizerbergen (Venray). The quality of the deeper soil layer was improved by adding dolocal (Ca, Mg) and patentkali (K) to the deeper soil layer (0-1 m) near 10 female trees. The quality of the needles and berries have been monitored on a yearly base (and compared to 10 control trees). Within two years, liming of the deep soil layer led to decreased N and increased Ca and Mg concentrations in berries and needles. However, P and K concentrations strongly decreased during extreme dry summers in 2018, 2019 and 2020. During the last two years several seedlings have developed in Boshuizerbergen for the first time. 
The first aim of this study is to test the viability of the seeds by performing Tetrazolium tests. We suspect that the lower N:Ca and N:P ratio of the berries, as present in 2021, will lead to a higher viability of the seeds. The second aim of the study is to test the (interactive) effect of a higher P and K dosis to the deep soil layer on the quality and viability of the seeds.  For this, 30 trees will be selected in autumn 2022.

Information

Jelmer van Doorn and Esther Lucassen
B-WARE Research Center, Radboud University Nijmegen
E.Lucassen@b-ware.eu


Verzuring in het zandlandschap

In het zandlandschap (heide, heischrale graslanden en bossen op zandgronden) neemt de biodiversiteit al jarenlang af. Niet alleen kenmerkende plantensoorten verdwijnen langzaam uit het landschap, ook dieren hebben het zwaar. Een van de oorzaken hiervoor is bodemverzuring. De zandbodems zijn gevoelig voor verzuring, en hebben al een flinke klap gehad door de zure regen uit de vorige eeuw. Toch komen er ook nu nog iedere dag te veel zuur en verzurende componenten op de bodem terecht, in de vorm van stikstofdepositie. B-WARE probeert een duurzame oplossing te ontwikkelen om de bodem te herstellen, en daarmee ook weer geschikt te maken voor de kenmerkende plant- en diersoorten. We doen dit door verschillende experimenten uit te voeren in bossen en heide waarin wordt gekeken naar de effecten op de bodemchemie, plantchemie en plantensamenstelling. Daarnaast werken we met verschillende partners samen die ook kijken naar de effecten op het bodemleven (bacteriën en schimmels) en grotere dieren.

Meer informatie? Neem contact op met Maaike Weijters (m.weijters@b-ware.eu).Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Both BSc and MSc internships are an option.

Internships will be focussed on laboratory and/or greenhouse experiments focussing on the effects of increasing/decreasing/fluctuating salinity levels on the interaction between biogeochemical processes and the functioning of submersed macrophytes.

This is part of several larger projects on effects of altering salinity levels, specific focus of the internship and experiment are open for discussion. The internship will always be part of one of the running projects and will also include participation within these projects.

More info? g.vandijk@b-ware.euHoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In nauwe samenwerking met collega’s van de Wageningen Universiteit zijn er twee stageonderwerpen over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen.
Een scriptie aan dit onderwerp is ook mogelijk.

Voor details en contactgegevens zie de informatie hieronder:

 


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In samenwerking met  de Wageningen Universiteit is er een scriptieonderwerp over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen. Voor meer informatie zie de bijbehorende stageonderwerpen hierboven of neem contact op met Gijs van Dijk (g.vandijk@b-ware.eu of 024-2122203).