Stageonderwerpen

Onderzoekcentrum B-WARE is gespecialiseerd in hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurherstel en -ontwikkeling. Veel natuurterreinen worden bedreigd door de zogenoemde ver-problematiek zoals vermesting, verdroging, verzuring en versnippering. Door analyse van water- en bodemkwaliteit, in combinatie met de vegetatieontwikkeling, wordt duidelijk waar de problemen liggen en hoe een terrein hersteld kan worden. Daarnaast worden veld- en laboratoriumexperimenten uitgevoerd om onder gecontroleerde omstandigheden te simuleren wat de daadwerkelijke effecten van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld stikstof) in het milieu zijn, maar ook wat het effect zal zijn van bepaalde herstelmaatregelen. Op basis van de resultaten kunnen we dan een gedegen advies uitbrengen aan de terreinbeheerder.

B-WARE heeft stage- en scriptieonderwerpen voor BSc- en MSc-studenten Biologie (Ecologie), maar ook voor studenten van hogere en middelbare laboratoriumopleidingen (HLO en MLO richting Analytische chemie of Botanie).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu of 024-2122200.


Stageonderwerpen

Optimale groei van de grote pimpernel 

Verzuring in het zandlandschap

Beekslib in broekbossen

Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Stage-onderwerpen over paddenstoelen in 2018


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?


Stage-onderwerpen

Optimale groei van de grote pimpernel

Het natuurreservaat Moerputten herbergt enkele van de mooiste vochtige graslandvegetaties van Noord-Brabant. In het verleden werd het gebied regelmatig overstroomd en zorgden afgezette sedimenten uit Dommel, Dieze en Maas voor de nodige buffering. Zelfs een aan een bepaalde mate van klei gebonden soort als de grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), waardplant van het zeldzame pimpernelblauwtje (Maculinea teleius), had er bloeiende populaties. Die tijden zijn voorbij. Al vele jaren vertonen de kruiden een achteruitgang in bloeifrequentie en fenologie. Gezamenlijk onderzoek van De Vlinderstichting, Onderzoekcentrum B-WARE en Eelerwoude heeft aangetoond dat de bodem te sterk verzuurd en verschraald is. Ook is de hydrologie niet meer op orde. Lopend onderzoek moet de basis leggen om passende maatregelen te nemen om enerzijds de verzuring en anderzijds de verschraling van de bodem aan te pakken zodat de prachtige vegetaties herstellen en niet verloren gaan.

Parallel met veldexperimenten zijn ook kasexperimenten met de grote pimpernel gepland. Doel hiervan is de optimale verzorging met nutriënten (vooral fosfor en kalium) voor de ontwikkeling van maximale aantallen van bloemhoofdjes te achterhalen. De kasexperimenten worden uitgevoerd in Nijmegen.

Ben je geïnteresseerd in plantenecologie en op zoek naar een experimentele stage in de kas? Heb je interesse in bodem- en plantenchemie? Dan is deze stage misschien iets voor jou. Er bestaat ook de mogelijkheid om binnen de stage de resultaten van het kasexperiment te combineren met het lopende veldexperiment in de Moerputten bij Den Bosch. Hierdoor komen ook andere landschapsecologische aspecten in de focus naast grondwater, pedogenese en bodemprocessen. Deze opties kunnen bij begin van de stage besproken en bij interesse geïntegreerd worden. 

Is dit iets voor jou?  Neem contact op met

Eva remke
Onderzoekcentrum B-WARE
e.remke@b-ware.eu

Irma Wynhoff
De Vlinderstichting
Irma.Wynhoff@vlinderstichting.nl


Verzuring in het zandlandschap

In het zandlandschap (heide, heischrale graslanden en bossen op zandgronden) neemt de biodiversiteit al jarenlang af. Niet alleen kenmerkende plantensoorten verdwijnen langzaam uit het landschap, ook dieren hebben het zwaar. Een van de oorzaken hiervoor is bodemverzuring. De zandbodems zijn gevoelig voor verzuring, en hebben al een flinke klap gehad door de zure regen uit de vorige eeuw. Toch komen er ook nu nog iedere dag te veel zuur en verzurende componenten op de bodem terecht, in de vorm van stikstofdepositie. B-WARE probeert een duurzame oplossing te ontwikkelen om de bodem te herstellen, en daarmee ook weer geschikt te maken voor de kenmerkende plant- en diersoorten. We doen dit door verschillende experimenten uit te voeren in bossen en heide waarin wordt gekeken naar de effecten op de bodemchemie, plantchemie en plantensamenstelling. Daarnaast werken we met verschillende partners samen die ook kijken naar de effecten op het bodemleven (bacteriën en schimmels) en grotere dieren.

Meer informatie? Neem contact op met Maaike Weijters (m.weijters@b-ware.eu).


Beekslib in broekbossen (start ergens najaar 2018)

Door jarenlange oxidatie (door drainage) is het gehalte aan ijzer in bodems van broekbossen sterk afgenomen, waardoor directe vernatting van de broekbossen zonder voorzorgsmaatregelen geen optie is. In dit project wordt de toepassing van ijzerrijk slib, dat als restproduct wordt gehaald uit beken, onderzocht om in gedegradeerde broekbossen de bodem te herstellen alvorens vernatting, ten behoeve van vegetatie ontwikkeling en herstel van broekbossen.

Meer informatie? Neem contact op met Esther Lucassen (e.lucassen@b-ware.eu).
 


Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Both BSc and MSc internships are an option.

Internships will be focussed on laboratory and/or greenhouse experiments focussing on the effects of increasing/decreasing/fluctuating salinity levels on the interaction between biogeochemical processes and the functioning of submersed macrophytes.

This is part of several larger projects on effects of altering salinity levels, specific focus of the internship and experiment are open for discussion. The internship will always be part of one of the running projects and will also include participation within these projects.

More info? g.vandijk@b-ware.eu


 

Stage-onderwerpen over paddenstoelen in 2018

 • Enige kennis over paddenstoelen gewenst, bereidheid tot leren kennen van soorten vereist
 • Stageperiode liefst vanaf zomer tot eind van het jaar of later, zodat veldwerk in herfst gedaan kan worden

Onderwerp 1: De rol van fungi bij het herstel van de basenverzadiging van arme zandgronden

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft een enorme achteruitgang plaatsgevonden van de biodiversiteit van de hogere zandgronden in Nederland. Atmosferische depositie van zwavel en stikstof hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Inmiddels is vooral de zwaveldepositie afgenomen en wordt geëxperimenteerd met het weer terugbrengen van de door verzuring en uitloging verdwenen mineralen. Hiervoor wordt o.a. kalk en steenmeel gebruikt, een afvalproduct waarvan sommige soorten veel mineralen bevatten die door verzuring en uitloging uit de zandgronden zijn verdwenen.

Bekalking leidt tot een vrij plotselinge stijging van de pH in de toplaag, vaak tot waarden ver boven de oorspronkelijke. Hierdoor kan versnelde afbraak van organisch materiaal optreden, iets wat in eerste instantie zichtbaar wordt in de mycoflora en vervolgens ook in verruiging van de vegetatie. Wanneer niet basische steenmeel-soorten gebruikt worden, treedt deze verruiging naar verwachting niet op. Ook is de verwachting dat de mineralen uit het steenmeel vooral door schimmels beschikbar moeten worden gemaakt voor de vegetatie. De mycoflora reageert naar verwachting dus anders op bekalking dan op toediening van steenmeel.

Op dit moment lopen er een aantal experimenten met toediening van steenmeel en kalk. Er zijn experimenten in eikenbos, dennenbos op stuifzand, jeneverbesstruweel, stuifzand, droge heide en heischraal grasland. Hier wordt de samenstelling van bodem en vegetatie intensief gevolgd. Het zou een grote meerwaarde zijn als in deze experimenten ook de mycoflora zou worden onderzocht. Dit zou meer inzicht kunnen verschaffen op o.a. de effecten van kalk en steenmeel op de afbraak van organisch materiaal en de activiteit van mycorrhiza-paddenstoelen. In steenmeel behandelingen kan verwacht worden dat de schimmel een sterkere positie krijgt ten opzichte van de planten, omdat alleen de schimmel de mineralen uit het steenmeel kunnen vrijmaken. De plant moet dan meer (koolstof) in de schimmel investeren, wat zou leiden tot een hogere productie van vruchtlichamen.

Mogelijk nadeel van dit onderwerp is dat veel van de onderzoekslocaties tamelijk droogtegevoelig zijn; wanneer de zomer en herfst droog zijn, zullen er weinig paddenstoelen te vinden zijn.

In de volgende heiden en heischrale graslanden zijn proefvlakken aangelegd waarbij geëxperimenteerd wordt met toediening van verschillende soorten en hoeveelheden steenmeel, en van kalk:

 • Nationaal Park de Hoge Veluwe
 • De Regte Heide (Hilvarenbeek)
 • De Maasduinen (Venlo)
 • Strabrechtse heide (Eindhoven)
 • Noordenveld (Dwingeloo)

In de volgende terreinen zijn proefvlakken aangelegd waarbij geëxperimenteerd wordt met toediening van verschillende soorten en hoeveelheden steenmeel, en van kalk:

 • Nationaal Park de Hoge Veluwe (jong dennenbos, eikenbos)
 • Maasduinen (eikenbos)
 • Harderwijk (naaldbos & gemengd bos)
 • Jeneverbesstruwelen op diverse locaties

In deze vlakken worden bodemsamenstelling en vegetatie gevolgd, maar niet de paddenstoelen. Onderdeel van het probleem in deze bossen was dat de bezetting van de wortels met mycorrhiza door verzuring en vermesting sterk achteruit was gegaan. Het zou zeer interessant zijn om in de plots niet alleen de vruchtlichaam vormende paddenstoelen te noteren, maar ook de mycorrhizabezetting van de boomwortels te onderzoeken. Van de jeneverbesstruwelen worden door anderen bovendien data verzameld van de mycoflora die met behulp van moleculaire technieken is verzameld.

Een stage zou kunnen beginnen met het selecteren van plots en het onderzoeken van de mycorrhiza-bezetting. In de tweede helft van de stage kan dan gekeken worden naar de vruchtlichaam vormende paddenstoelen.

Onderwerp 2: Graslandfungi in bos

In Nederland komen enkele honderden soorten paddenstoelen voornamelijk in graslanden voor. Dit zijn vooral wasplaten (Hygrocybe spp), satijnzwammen (Entoloma spp), aardtongen (Geoglossum spp), knotszwammen (Clavaria, Clavulinopsis) en koraalzwammen (Ramariopis). Vrijwel alle soorten zijn in zekere mate bedreigd, omdat ze vooral voorkomen in oude, schrale graslanden. Toch worden veel van de soorten ook wel eens in bossen gevonden. Op de schaarse plekken waar dit het geval is, staan vaak meerdere soorten bij elkaar. Ook recent geconstateerd dat dit vooral het geval is bij bomen die geen ecto-mycorrhiza vormen, maar wel vesiculair-arbusculaire mycorrhiza, en dan alleen op standplaatsen waar de boom moeite heeft om aan voldoende voedingsstoffen te komen (studentenverslag).

Voor wasplaten, het meest kenmerkende geslacht met graslandpaddenstoelen, zijn zeer afwijkende delta N en delta C verhoudingen geconstateerd, die lijken te wijzen op een intensieve samenwerking met andere organismen in de bodem (Seitzman, 2011). Aangezien zowel in schrale graslanden als voedselarme bossen een hoge activiteit van VA-schimmels mag worden verwacht (als partner van grassen, respectievelijk bomen), ligt het voor de hand dat de graslandpaddenstoelen een interactie aangaan met deze VA-schimmels. Zo wordt het voor de graslandpaddenstoelen mogelijk om gebruik te maken van koolstof die door grassen, respectievelijk bomen is vastgelegd. Van ecto-mycorrhiza netwerken is bekend dat zij een cruciale rol spelen in het verdelen van door bomen vastgelegd koolstof (Klein e.a, 2016).

Deze hypothese kan het beste worden getest door na te gaan of gelabeld koolstof, dat door de boom wordt vastgelegd, terug kan worden gemeten in de vruchtlichamen van de graslandpaddenstoelen. Dit is echter een dure methode, waarvoor op dit moment geen financiering is. Een goedkoop alternatief kan zijn om gedurende een groeiseizoen de bladeren van een boom die vermoedelijk koolstof levert, te verwijderen. De koolstofaanvoer valt dan stil en hiermee waarschijnlijk ook de productie van vruchtlichamen van paddenstoelen. De meest geschikte locatie om deze theorie te testen is gelegen op Terschelling. Er zijn diverse bosjes waar graslandpaddenstoelen zijn aangetroffen bij verspreid staande lijsterbes en amerikaanse vogelkers. Deze struiken zijn hier slechts enkele meters hoog, zodat het relatief eenvoudig is om enkele exemplaren grotendeels te ontbladeren.

Brian H. Seitzman, Andrew Ouimette, Rachel L. Mixon, Erik A. Hobbie & David S. Hibbett (2011) Conservation of biotrophy in Hygrophoraceae inferred from combined stable isotope and phylogenetic analyses, Mycologia 103:2, 280-290.

Tamir Klein, Rolf T. W. Siegwolf, Christian Körner (2016) Belowground carbon trade among tall trees in a temperate forest. Science 353: 342-344.

Voor meer informatie, bel of mail Emiel Brouwer (024-2122205, e.brouwer@b-ware.eu), of loop langs bij B-WARE (Mercator III gebouw, 2e verdieping).


Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In nauwe samenwerking met collega’s van de Wageningen Universiteit zijn er twee stageonderwerpen over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen.
Een scriptie aan dit onderwerp is ook mogelijk.

Voor details en contactgegevens zie de informatie hieronder:

 


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In samenwerking met  de Wageningen Universiteit is er een scriptieonderwerp over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen. Voor meer informatie zie de bijbehorende stageonderwerpen hierboven of neem contact op met Gijs van Dijk (g.vandijk@b-ware.eu of 024-2122203).